Regulamin serwisu

1. Wstęp

Wszystkie zlecenia fotograficzne przyjmowane i realizowane przez serwis www.studiofotolaser.ploraz składane osobiście przez Klientów w salonach firmowych, realizowane są zgodnie z niniejszym regulaminem.

2. Zasady organizacji i użytkownik

Serwis internetowy www.studiofotolaser.pl zwany dalej STUDIOFOTOLASER.PL jest firmą zależną od :

FOTO STUDIO HEXA
Laboratorium Fotograficzne
Waldemar Burcek

47-100 Strzelce Opolskie

Palc Stefana Żeromskiego 5
NIP 756-103-33-02

Serwis www.studiofotolaser.pl zajmuje się pozyskiwaniem zleceń za pomocą internetu od osób/konsumentów zwanych dalej UŻYTKOWNIKAMI / KLIENTAMI posiadającymi status konsumenta w rozumieniu prawa Polskiego. Zalogowanie się do serwisu www.studiofotolaser.pl jest równoznaczne ze złożeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz jest akceptacją zapisów niniejszego regulaminu . Serwis dołoży wszelkich starań aby zapewnić ochronę danych osobowych Klientów, nie bierze jednak pod uwagę ingerencję umyślną osób trzecich i szkody z tym związane.

3. Zamawianie odbitek cyfrowych

Serwis STUDIOFOTOLASER.PL umożliwia zamawianie odbitek z plików cyfrowych za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej na stronie serwisu.
Proces odbywa się w kilku krokach :
– Klient pobiera aplikację
– Klent wysyła pliki
– aplikacja prosi o kupony rabatowe w formacie PDF
– aplikacja prosi o hasło i login ( klient rejestruje się )
– po udanym transferze aplikacja wyświetla dane o płatnościach ( wtedy należy zapłacić)
– zlecenia zamawiane osobiście w salonie składane są za pomocą foto-kiosku.
Kadrowanie .
Wszystkie pliki zlecane do wywołania są automatycznie przycinane do formatu papieru .
Klient zamawiając odbitki zobowiązany jest sprawdzić kadrowanie zdjęć podczas zamawiania ( zakres kadrowania jest pokazany w programie ).
Można wybrać opcję przycięcia kadru lub z białymi paskami ( obie opcje pokazane są w oknie edycji ).
Kadrowanie zdjęć leży wyłącznie w gestii Klienta. Każdorazowo Klient potwierdza poprawność wykonania kadrowania. Laboratorium nie uznaje reklamacji z tego tytułu.
W obrębie jednego zamówienia Klient może użyć tylko jednej struktury papieru ( błysk albo mat)
W przypadku użycia obydwu struktur zlecenie zostanie w całości wykonane na papierze błyszczącym.

4. Realizacja zlecenia

Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje automatycznego maila z informacją o poprawności transferu i numerze nadanym zleceniu. Ponadto aplikacja do wysyłania zleceń umożliwia w każdej chwili sprawdzenie statusu zleceń Klienta . Użytkownik zlecający wykonanie usługi odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie pliku cyfrowego do naświetlenia. Laboratorium studiofotolaser.pl używa do poprawy jakości odbitek najnowocześniejszych programów do obróbki cyfrowej .

Warunki techniczne wykonania zlecenia:

 • Zlecenia nieopłacone nie będą wykonywane, zostaną skasowane po 10 dniach
 • Zlecenia z błędnymi plikami PDF (rabatowymi) nie będą wykonywane, zostaną skasowane po 10 dniach
 • Zlecenia opłacone w innym systemie niż pełnoautomatyczny będą realizowane po 10 dniach od daty wpłaty
 • Zlecenia złożone za pomocą fotokiosku w salonie wykonywane są w terminie do 3- dni roboczych i wymagają odbioru osobistego
 • Odbitki promocyjne ( za 1 grosz ) można zamawiać wyłącznie w zleceniach zawierających minimum 200 szt formatu 10x15cm.
  Odbitki promocyjne nie spełniające tego kryterium są automatycznie usuwane w procesie kopiowania bez powiadamiania Klienta.
  Opłata przyjęta przez system na poczet odbitek promocyjnych ( od 1 do 5 groszy ) zostanie zwrócona Klientowi na jego wniosek po przesłaniu
  do laboratorium informacji o numerze zlecenia oraz numerze konta bankowego.
  Mail do korespondencji biuro@studiofotolaser.pl .

5. Warunki dostawy

Zamówione usługi i towary są dostarczane pod wybrany przez Klienta adres w cenie wyliczonej przez system po złożeniu zamówienia lub wg kwoty podanej na kuponie aukcyjnym .
Koszty dostawy/przesyłki pokrywane są przez Użytkownika/ Klienta o ile nie posiada Karty Stałego Klienta ( wtedy dostawa jest bezpłatna).
Sposób dostawy/odbioru Użytkownik wybiera przy składaniu zamówienia / stanowi o tym typ kuponu rabatowego.
Laboratorium nie uznaje reklamacji dostawy ( zaginięcia przesyłki ) w sytuacji gdy :
-Klient błędnie określił adres odbiorcy, jego nazwę lub podał niepełne dane teleadresowe.
-Klient wybrał dostawę przesyłką nierejestrowaną przez operatora pocztowego
W przypadku kuponów ze sprzedaży grupowej opcja odbioru osobistego jest dostępna wyłącznie w przypadku jej zapisania w treści kuponu .

6. Formy płatności

Formy płatności:

 • -Przelewem: W przypadku zleceń wysyłanych drogą pocztową pod wskazany adres

7. Cennik

1 Zlecenia realizowane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.studiofotolaser.pl.
Laboratorium zastrzega sobie możliwość zmiany cen odbitek w opcji KARTY STAŁEGO KLIENTA w okresie ich ważności ( dotyczy to wyłącznie kart wydanych bezpłatnie przez laboratorium )
2 Dla zleceń zamawianych osobiście w salonie obowiązuje indywidualny cennik danego salonu.

8. Rezygnacja z realizacji zlecenia

Użytkownik ma prawo w czasie 10 minut od momentu złożenia zlecenia odstąpić od umowy wysyłając e-mail za potwierdzeniem odbioru z informacją, które zlecenie ma zostać anulowane. Po upływie w/w czasu rezygnacja z realizacji zlecenia jest niemożliwa za wyjątkiem w szczególności (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225) Produktów, o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (dotyczy to w szczególności odbitek zdjęć, fotoprezentów itp. na których zamieszczane są zdjęcia na życzenie Klienta, Produktów przygotowanym na wymiar zgodnie z zamówieniem Klienta itp.).
Dla zleceń zamawianych osobiście w salonie (po otrzymaniu przez Klienta kuponu potwierdzającego złożenie zlecenia) nie ma możliwości odstąpienia od realizacji zamówienia.

9. Reklamacje

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z laboratorium 71 367 14 90 lub biuro@studiofotolaser.pl lub listownie , w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki . Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokładny opis zastrzeżeń wobec zrealizowanej usługi. Konieczne jest wówczas odesłanie reklamowanych zdjęć na własny koszt (w przypadku, gdy zdjęcia dostarczone były za pośrednictwem poczty, na adres firmy fotolaser.pl wraz z dowodem zakupu.) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy zdjęcia dostarczone były za pośrednictwem poczty, koszty przesyłki pokrywa Użytkownik/Klient. W przypadku przesyłek pocztowych , jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika poczty sporządzić protokół szkody nie przyjmując zdjęć. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń, co do transportu. Reklamacja jest uwzględniana w przypadku pojawienia się różnic pomiędzy zamówionymi zdjęciami, a zawartością przesyłki w terminie 7 dni od odbioru zdjęć.
Zleceniodawca może zażądać zwrotu uiszczonej przez niego opłaty, zgodnej z kwotą zlecenia do zapłaty w sytuacji, gdy złożone zamówienie nie zostanie zrealizowane w ciągu 14 dni przez laboratorium studiofotolaser.pl , mimo otrzymania przez Zleceniodawcę/Klienta informacji drogą mailową o przyjęciu zlecenia do realizacji. W przypadku gdy Zleceniodawca/Klient zapłaci więcej za zamówienie niż wynosiła kwota zlecenia do zapłaty , nadpłata zostanie zwrócona Klientowi do 14 dni od daty jej powstania. Laboratorium rozpatruje wyłącznie reklamacje dotyczące uchybień mechanicznych ( zarysowania , plamy , rozdarcia ). Reklamacje co do jakości odbitek ( w szczególności odbitki z plików poddanych obróbce graficznej ) nie są uwzględniane ze względu na zastosowanie w laboratorium najnowszych dostępnych technologii do automatycznej poprawy jakości plików i możliwość subiektywnej oceny jakości przez Klienta. Pliki te nie podlegają reklamacji także ze względu na fakt iż nie są materiałem źródłowym wytworzonym przez aparat cyfrowy. Ich niewłaściwe przetwarzanie przez Klienta może być przyczyną interferencji z systemami automatycznej poprawy jakości. Nie podlegają również reklamacji odbitki w przypadku których Klient wyłączył opcję korygowania. Ten świadomy zabieg Klienta może znacznie obniżyć końcową jakość odbitek, nie pozwalając laboratorium dokonać niezbędnych korekt kontrastu, jasności i koloru. Klient ma prawo dostarczyć reklamowane zlecenie osobiście do salonu firmowego. Reklamacje nie są uwzględniane bez uzasadnionej przyczyny.
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Strzelcach Opolskich. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

10. Prawa autorskie

STUDIOFOTOLASER.PL w przestrzeganiu prawa autorskiego polega wyłącznie na oświadczeniu Użytkowników. STUDIOFOTOLASER.PL obligatoryjnie przyjmuje, że UżytkownikKlient posiada prawa do wszystkich przesłanych plików. Jeśli prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone, całą odpowiedzialność ponosi Użytkownik/Klient Jest on zobowiązany do zwolnienia STUDIOFOTOLASER.PL z wszelkich roszczeń osób trzecich włącznie z kosztami poniesionymi przez STUDIOFOTOLASER.PL w związku z dochodzeniem prawnym.

11. Wyłączenia

Przedmiotem usługi nie mogą być zdjęcia zawierające treści, które powszechnie uznawane są za:

 • zniesławiające , obelżywe lub w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym prawa autorskie i im pokrewne
 • przedstawiające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji bądź pornografii.
 • treści sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami

Z powyższych powodów STUDIOFOTOLASER.PL może odmówić przyjęcia zlecenia do realizacji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść zlecenia.
Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Użytkownika/Klienta.

12. Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Fotolaser i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,oraz dane potrzebne do realizacji zlecenia.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Studiofotolaser firma FOTO STUDIO HEXA  w Strzelcach Opolskich .
Pliki te są wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zleceń zamawianych w serwisie Fotolaser oraz do poprawnego wyświetlania na stronie aktualnych informacji o firmie.
Serwis Fotolaser nie przechowuje na swoich serwerach, informacji na temat wykorzystywanych przez klienta urządzeniach do realizacji usług w naszym serwisie .

13. Polityka prywatności

Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w tzw. bazie Usługodawcy. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia oraz w celu informowania klienta o bieżącej ofercie.
Dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Administratorem danych w bazie usługodawcy jest właściciel platformy PROLAB obsługującej system do zamawiania odbitek przez internet. Jest nim firma Helppo NIP: 7492012796, REGON: 243131188
Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia . Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Przesłane przez Klienta pliki ze zdjęciami są archiwizowane przez 14 (słownie: czternaście) dni od dnia realizacji zamówienia.